Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Slagerij Bigmans Gorredijk BV. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Slagerij Bigmans te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Slagerij Bigmans Gorredijk BV zijn vrijblijvend. Slagerij Bigmans Gorredijk BV accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Slagerij Bigmans Gorredijk BV behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Slagerij Bigmans Gorredijk BV behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

Slagerij Bigmans Gorredijk BV zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Slagerij Bigmans Gorredijk BV ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Slagerij Bigmans Gorredijk BV daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Slagerij Bigmans Gorredijk BV aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in onze winkel. In het geval dat Slagerij Bigmans een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Slagerij Bigmans Gorredijk BV.

Reclames

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Slagerij Bigmans Gorredijk BV de keuze de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Slagerij Bigmans Gorredijk BV over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Aansprakelijkheid

Slagerij Bigmans is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Slagerij Bigmans is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Slagerij Bigmans komen. Slagerij Bigmans draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Slagerij Bigmans eveneens geen verantwoordelijkheid. Slagerij Bigmans is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Slagerij Bigmans, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Slagerij Bigmans. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Slagerij Bigmans uitgesloten.

Diversen

De klant van Slagerij Bigmans dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Slagerij Bigmans geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Slagerij Bigmans garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Slagerij Bigmans het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Slagerij Bigmans gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Slagerij Bigmans kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Slagerij Bigmans geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Slagerij Bigmans. Niets uit uitgaven of publicaties van Slagerij Bigmans mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slagerij Bigmans.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Slagerij Bigmans en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Slagerij Bigmans te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Slagerij Bigmans te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Slagerij Bigmans Gorredijk BV

Scroll To Top
Close
Close
Close

Mijn winkelwagen

Winkelwagen is leeg!

Verder met winkelen